خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، جنب دانشگاه، پلاک 138 ساختمان 220 طبقه 1 واحد7 (مسیریابی)

واردات موقت کالا

صفحه نخست » واردات موقت کالا

ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد به شرط خروج مجدد از کشور به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است .

برای ورود موقت کالاهایی که به منظور شرکت در نمایشگاههای بین المللی وارد میشوند ، تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات قطعی گمرکی ضروری است و تعهد نمایندگی های سیاسی کشور متبوع شرکت کننده در نمایشگاه مستقر در کشور قانوناً به عنوان تضمین معتبر پذیرفته می شود. در پروانه هائی که به منظور ورود موقت صادر می شود مهلت استفاده قید میشود و دارنده پروانه باید در مهلت تعیین شده کالا را برای اعاده به خارج معرفی نماید. مگر اینکه دلائل موجهی برای تمدید داشته باشد که ممکن است پذیرفته شود.

بر حسب اینکه کالای موضوع واردات موقت ، مجاز ، مشروط یا ممنوع باشد ، نوع تضمین آن متفاوت است و به موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می شود. تضمینی که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است ، وقتی مسترد می گردد که کالا در مدت اعتبار پروانه یا قبل از انقضاء مدت آخرین تمدید ، بازگشت داده شده باشد .اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضی شده باشد و این مدت بیش از یک ماه باشد . سپرده تودیعی به درآمد قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم نمی شود . اگر این مدت حداکثر یک ماه و مبنی بر عذر موجه باشد . ممکن است سپرده تودیعی با اجازه گمرک ایران و با دریافت جریمه مسترد گردد.

اگر صاحب کالا بخواهد کالائی را که به عنوان موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند ، باید قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه ، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. در این صورت حقوق ورودی کالا که قبلاً به طور سپرده پرداخت شده است با تنظیم پروانه ورود قطعی به درآمد دولت منظور و مازاد احتمالی سپرده صاحب کالا ، مسترد می گردد و کسری احتمالی نقداً وصول خواهد شد.

اگر کالا از اجناس غیر مجاز یا مشروط باشد ، برای اظهار ، جهت ورود قطعی باید مجوز های معمول را اخذ کند. تنها موردی که تخت عنوان واردات موقت مشمول حقوق ورودی است ، فیلم های سینمایی یا به طور کلی فیلم هائی است که برای مصرف در داخل وارد میشوند . این کالا ها با اینکه باید از کشور اعاده شود مشمول حقوق ورودی است.

مراحل تشريفات گمرکی

ezharnameh
تنظیم و ثبت اظهارنامه
step2
تنظیم و ثبت اظهارنامه
step3
ثبت اظهارنامه در كوتاژ
step4
مراجعه به واحد صدور پروانه
step5-1
تعيين ارزياب توسط مسئولین
step6
تعيين ارزياب توسط مسئولین
step7
تنظیم و ثبت اظهارنامه
step8
ارائه تضمين لازم
step9
ثبت اظهارنامه در كوتاژ
step10
مراجعه به واحد صدور پروانه
step11
خروج پروانه از دفتركل انبارها
step12
انجام تشريفات خروج كالا

مجوزهای لازم جهت واردات موقت

واردات موقت، از اخذ مجوز های ورود مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات معاف می باشد. لیکن اخذ مجوز های قانونی که به استناد قوانین خاص بوده و به منظورهای امنیتی و بهداشتی و فرهنگی وضع شده اند،مانندمجوز وزارت دفاع،بهداری و وزارت کشاورزی (سازمان قرنطینه نباتی) وسازمان دامپزشکی و وزارت ارشاد (حسب مورد)ضروری می باشد.

 

اهداف و اسناد لازم جهت واردات موقت

 • شرکت دادن کالا در نمایشگاه‌های بین‌المللی

 • پرزنت کالا در جلسات

 • ورود موقت کالا برای انجام پروژه‌ای عمرانی

 • ورود موقت کالا برای انجام پروژه‌های علمی تحقیقاتی

 • مواد اولیه و لوازم جهت تکمیل کالای صادراتی

 • ورود موقت قطعات مورد نیاز برای ساخت

 • ورود موقت برای تعمیر یا فرآوری کالاهای صادراتی

 • ورود موقت خودرو

اسناد مورد نیاز برای ورود موقت

 1. تنظیم اظهارنامه
 2. وكالتنامه محضری
 3. معرفی ماده ۳۸۲ آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی برای كاركنان شركتها و اشخاص حقیقی.
 4. كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 5. قبض انبار
 6. بارنامه
 7. گواهی مبدا
 8. پروفرما (پیش فاكتور)
 9. فاكتور (سیاهرفریر)
 10. لیست عدل بندی
 11. نسخه ثبت سفارش ویژه گمرك
 12. نسخه ثبت سفارش ویژه بانك (در صورت سیستم بانكی)
 13. اعلام فروش ارز
 14. بیمه نامه
 15. مجوزهای لازم جهت ترخیص كالا (استاندارد + گواهی بهداشت + قرنطینه و غیره)
 16. پروانه بهره برداری
 17. كاتالوگ و بروشور در صورت لزوم
 18. كارت حق العمل كاری گمرك (حسب مورد)
 19. ارائه پروانه‌های صادراتی در مورد مجوزهای واردات در مقابل صادرات (حسب مورد)

شرایط ورود موقت

واردات موقت، از اخذ مجوز های ورود مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات معاف می باشد. لیکن اخذ مجوز های قانونی که به استناد قوانین خاص بوده و به منظورهای امنیتی و بهداشتی و فرهنگی وضع شده اند،مانندمجوز وزارت دفاع،بهداری و وزارت کشاورزی (سازمان قرنطینه نباتی) وسازمان دامپزشکی و وزارت ارشاد (حسب مورد)ضروری می باشد.