ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی

ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی

طبقه بندی:۱۳۹۷   مرجع صادر کننده:دفتر صادرات     تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۳۱          شماره:۱۳۶/۴۹۵۴۵۳        محدوده شمول:صادرات -غیر نفتی

به پیوست تصویر نامه شماره ۸۹۸۵‏/۱‏‏/۹۷ مورخ ۱۰‏/۴‏/۱۳۹۷ سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی ، صنعتی در سال ۱۳۹۷ ارسال و اعلام می دارد :
۱‏‏- اقلام غیر مجاز برای صادرات (ممنوع الصدور): شامل اقلام مندرج در بند «ج – ۱» نامه پیوستی، با توجه به اینکه گونه های مزبور جزء گونه های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقاً ممنوع می باشد.
۲‏‏- اقلام مجاز مشروط: به غیر از اقلام ممنوعه (بند ج‏-۱) و یا صرفاً زراعی (بند ج‏-۳) سایر گونه ها در این طبقه قرار می گیرند و مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند ج‏-۲ مذکور است. صادرات اقلام مجاز مشروط، مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ضمن اینکه جهت صادرات این اقلام لازم است به متن تبصره های ۱ الی ۶ ذیل بند «ج‏-۲» نیز توجه نموده و کاملاً رعایت نمایند.

  1. صادرات گلاب و اسانس های گیاهی نیاز به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ندارد.
  2. صادرات پودر و عصاره شیرین بیان بلامانع است ولی حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گیرد.

۳‏‏- اقلام زراعی و گلخانه ای: صادرات اقلام گیاهان زراعی،گلخانه ای و باغی مطابق مندرجات بند «ج‏-۳» نامه فوق الذکر بارعایت سایرمقررات نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد.
لازم به ذکر است این بخشنامه صرفاً در خصوص اخذ و یا عدم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و چنانچه اقلام مذکور در بند «ج‏- ۲»(اقلام مجاز مشروط) و بند «ج‏-۳»(اقلام زراعی و گلخانه ای) مشمول ممنوعیت و یا اخذ مجوز از سایر سازمانها بر اساس بخشنامه های ابلاغی یا کنوانسیون های ضمیمه مقررات صاردات و واردات می باشند، میبایست در هنگام صدور مورد توجه قرارگیرد. لذادستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X