عدم نیاز به مجوز جهت صادرات شمش روی تولید شده از محل خاک روی ورود موقت

عدم نیاز به مجوز جهت صادرات شمش روی تولید شده از محل خاک روی ورود موقت

طبقه بندی:۱۳۹۷   مرجع صادر کننده:دفتر صادرات     تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۳۱         شماره:۱۳۸/۵۰۰۴۳۷        محدوده شمول:صادرات -ورود موقت

پیرو بخشنامه شماره ۳۷۷۶۱۸‏/۹۷‏/۱۰۱ مورخ ۵‏/۴‏/۹۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷۷۵‏/۶۰ مورخ ۲۷‏/۴‏/۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ضوابط صادرات شمش روی استحصالی از محل ورود موقت خاک روی ارسال واعلام می گردد:
۱‏-مطابق بند ۶‏-۷ بخشنامه شماره ۴۳۰۸۵۸‏/۹۷ مورخ ۱۶‏/۴‏/۹۷، در هنگام صدور مجوز ورود موقت خاک روی برای واحد های تولیدی، سقف صادرات محصول تولیدی از محل ورود موقت تعیین و بر لزوم نگهداری سقف مذکور در زمان صادرات در متن مجوزهای صادره تأکید گردد. ضمن اینکه مفاد بخشنامه شماره ۳۲۸۵۲۰‏/۹۶‏/۹۱ مورخ ۲۴‏/۴‏/۹۶ نیز مورد توجه قرار گیرد.
۲‏- در خصوص صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی نیز رعایت مفاد بند ۹‏-۱ دستور العمل مورد اشاره درسطر اول بندقبل، از جمله امکان صادرات صرفاً از طریق یک گمرک ،آن هم پس از اعلام میزان سقف مجاز توسط گمرک ورود موقت کننده و کنترل سقف صادرات با توجه به کیل مصرف و میزان مجاز به صادرات و پیام گذاری بر روی پروانه ورود موقت مربوطه پس از انجام تشریفات صادرات تأکید می گردد.
۳‏-در خصوص صادرات از پروانه های ورود موقت جاری که بخشی از صادرات آنها قبلا انجام شده لازم است هنگام پذیرش اظهارنامه صادراتی جدید از محل پروانه ورود موقت با توجه به اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی، میزان صادرات قبلی انجام شده از محل پروانه ورود موقت و رعایت مفاد بخش نامه صدرالاشاره بررسی و متعاقباٌ بر اساس مقدار باقی مانده قابل صدور از محل پروانه نسبت به پذیرش موضوع با رعایت سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد.
۴‏-از آنجایی که بر اساس روش فعلی، صادرات شمش روی مشمول صدور مجوز از وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد لازم است در هنگام پذیرش اظهارنامه صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی ضمن توجه به مفاد بندهای سه گانه فوق و بررسی مستندات مربوطه در صورت احراز موضوع و وجود باقی مانده شمش جهت صادرات نسبت به غیر فعال نمودن سازمان مجوزدهنده در سامانه با رعایت سایر مقررات و تشریفات اقدام گردد.
۵‏-با توجه به لزوم کنترل سیستمی صادرات شمش از محل ورود موقت خاک روی، موضوع در دستور کار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می اشد که نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X