بررسی گرفتن مجوز ارشاد واردات صادرات

بررسی گرفتن مجوز ارشاد واردات صادرات

ما در این مقاله به بررسی مجوز ارشاد واردات صادرات می پردازیم، با ما همراه شوید.

طبق ماده 2 قوانین مقررات واردات صادرات مصوب 4/7/1374؛ کالاهای وارداتی و صادراتی به سه گروه تقسیم می شوند:

 • کالاهای مجاز: کالاهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط و روابط نیاز به کسب مجوز ندارند.
 • مشروط: کالایی است که ورود یا صدور آن تنها با کسب مجوز امکان پذیر می باشد. (مانند واردات دارو که نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان است)
 • ممنوع: به کالاهایی گفته می شود که ورود یا صدور آن به موجب قوانین شرع مقدس اسلام (به اعتبار مصرف یا خرید و فروش) و یا به موجب قانون جمهوری اسلامی ممنوع باشد.(مانند مشروبات الکلی)

اخذ مجوز ارشاد واردات صادرات

تمامی مراحل اخذ مجوز واردات صادرات یک کالا، نیازمند تخصص و تجربه بالاست و باید تسلط کافی بر روی قوانین مجوز ارشاد واردات صادرات، داشته باشید. ممکن است که روند اداری گرفتن مجوز برای شما سخت باشد، اما می توانید از یک تیم قوی و حرفه ای در این زمینه کمک بگیرید. شرکت ستاره تجارت آسان می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

اخذ مجوز فرهنگ ارشاد اسلامی

یکی دیگر از خدمات ترخیص کالای شرکت ستاره تجارت آسان، اخذ مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ایران برای جلوگیری از واردات کالای غیر مجاز، پوستر و یا دستگاه های تولید کننده محتوای مخالف با اصول شرعی و اسلامی قوانینی وضع کرده است. برای کسب اطلاعات کاربردی در این زمینه می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ستاره تجارت آسان با کارشناسان ترخیص کالای حرفه ای ما در تماس باشید.

مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالای فرهنگی

 • به همراه داشتن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
 • اﺻﻞ مدارک ﻣﺠﻮز ورود اﺧﺬ ﺷﺪه
 • کپی پروفرم ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده
 • به همراه داشتن اﺻﻞ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر(درﻣﻮرد ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس- ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر(
 • در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻻی وارد شده، ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 • نمونه کالای مهر خورده در زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود
 • در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود، ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ کالا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 • اﺻﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻی وارده

مدارک لازم جهت صدور کالای فرهنگی

 • درخواست کتبی شامل اطلاعات لازم (تیراژ کالا، ارزش آن، گمرک خروجی وکشور مقصد(
 • نمونه کالای صادراتی
 • کپی کارت بازرگانی تا صفحه اعتبار آن

مراحل اخذ مجوز ارشاد واردات صادرات

 • اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ فرهنگ ارشاد
 • درﻳﺎﻓﺖ، ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭼﺎپ
 • بررﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 • تنظیم نامه مجوز ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک، درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
 • تایید نامه، نمونه ﻛﺎﻻ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 • اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
 • ثبت نامه و ﻣﻬﺮ ﻓﺮم های ﻻزم
 • درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞ ﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ

مجوز ارشاد واردات صادرات

کلام آخر

اخذ مجوز ارشاد واردات صادرات مراحل مختلفی دارد که نیازمند تجربه فراوان در این زمینه می باشد. شما می توانید از افراد ماهر و خبره در شرکت ستاره تجارت آسان کمک بگیرید.

منبع

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X