استاندارد

استاندارد کالای وارداتی
بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، بایستی کیفیت کلیه قطعات وارداتی خودرو، کالاهای صنعتی و سایر کالا های تصویب شده در فهرست شورای عالی استاندارد، توسط سازمان ملی استاندارد تأیید شود. به این کالاهای وارداتی، کالا های مشمول استاندارد اجباری گفته می شود.
کلیه وارد کنندگان کالاهای

کالاهای وارداتی از نظر الزام برای دریافت گواهی استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند:

کالاهای مشمول استاندارد اجباری
کالاهای عادی و بدون نیاز به اخذ گواهی استاندارد

کلیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید پیش از ترخیص و ورود به کشور، گواهینامه انطباق با استاندارد ملی ایران را

X