اظهار کالا

در حالت کلی اظهار کالا یعنی معرفی آن کالا به واسطه شرکت ترخیص یا خود شخص صاحب کالا به مراجع قانونی و گمرک. ما در این محتوا مراحل اظهار کالا در گمرک را بررسی می نماییم.
اظهار کننده کالا کیست؟
به صاحب کالا یا نماینده ی قانونی از طرف

X