بازرگانی

بسیاری امروزه مفاهیم تجارت بازرگانی را با کسب و کار یکسان می دانند و به جای هم استفاده می کنند . در حالی که شاید در ظاهر شباهت زیادی داشته باشند اما در باطن تفاوت های فاحشی دارند .
در ابتدا به شرح مفهوم هر یک از این واژگان

یک مدیر بازرگانی زیر نظر مستقیم مدیر شرکت کار کرده و تمام امور بازرگانی مانند فروش، خرید، ثبت سفارش و غیره می باشد را انجام می دهد. در حالت کلی وظیفه مهم مدیران بازرگانی اجرا نمودن برنامه های سازمان برای رسیدن به هدف های کلی است. در نتیجه یک

دامپینگ به چه معنی است؟
دامپینگ از مشتقات واژه (Dump) و به معنای فروختن جنس به قیمت خیلی ارزان است.
دامپینگ، یک اصطلاح در زمینه اقتصاد و تجارت است و به معنای نوع خاصی از سیاست در قیمت گذاری اجناس و کالا ها می باشد. این نوع قیمت گذاری مخرب

X