برگه سبز

در این بخش سعی شده تا در رابطه با ثبت پته گمرکی توضیح داده شود. اسناد ترخیص انواع متفاوتی دارد که شامل برگه سبز و پته گمرکی می باشد. برگه سبز یک پروانه یا مجوز گمرکی برای کالای تجاری است و پته گمرکی پروانه یا مجوز گمرکی برای کالاهای

X