بندر عباس

بندرعباس شهری که با آفتاب و گرما و رطوبت و البته سلحشوری ها و حماسه ها در خاطر هر ایرانی نقش بسته است و در کنار نام پرآوازه اش خلیجی بزرگ و مهم با نام همیشگی فارس را به آغوش کشیده است.
شهری که بزرگترین بندر تجاری ایران محسوب می

X