تامین ارز

در حالت کلی فرایند نقل و انتقال پولی نیمایی و تأمین کردن ارز مورد نیاز برای واردکنندگان کالا و کسانی که متقاضی ارز هستند، به دو روش انجام می گیرد.
روش های تامین کردن ارز

روش اول از طریق بانک بوده که به این منظور وارد کنندگان ثبت

X