ترخیص تجهیزلت پزشکی

کشور ایران به علت شرایط سیاسی و اقتصادی دارای مشکلات زیادی در تولید و ساخت تجهیزات و لوازم پزشکی می باشد به همین دلیل، موقعیتی را فراهم می آورد تا واردات تجهیزات پزشکی به خوبی انجام گیرد.
دلیل واردات تجهیزات پزشکی
به دلیل وجود کم بود امکانات در قسمت

همان طور که می دانید ترخیص تمام کالا ها از گمرک نیازمند آشنایی با فرآیندهایی است که در این مقاله این موارد و همچنین مجوز تجهیزات پزشکی را بررسی می نماییم.
تجهیزات پزشکی
وسایل و دستگاه های پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که در حالت کلی « ملزومات پزشکی »

X