تشریفات گمرکی

واردات و صادرات کالا از مرزهای هر کشور مستلزم رعایت تمام قوانین می باشد و اداره گمرک بایستی نظارت داشته باشد. همه ی کالاهایی که وارد کشور می‌شود، بایستی توسط اداره گمرک بررسی و اجازه ترخیص داده شود. جهت ترخیص کالا به انجام عملیاتی به نام تشریفات گمرکی نیاز است که یکی از

X