تعرفه های صادرات

آمار صادرات زعفران در ایران طی 17 سال گذشته تا به امروز ارز فراوانی را وارد کشور کرده که بیش از 70 درصد کسانی که این کار را انجام داده اند، ارتباطی با این حوزه نداشته اند. . ما در این مقاله تعرفه صادرات زعفران و مشکلات موجود در

X