تعرفه های گمرکی

 جهت ارتقا دادن کیفیت کالاها و تجهیزات پزشکی، واردات تجهیزات دندانپزشکی باید طبق مقررات اداره تجهیزات پزشکی باشد. باید قوانین و سلسله مراتب آن را در نظر گرفته و طبق ضوابط اقدام به وارد کردن کالای پزشکی کنید. بنابراین برای رعایت کردن این ضوابط، وارد کننده تجهیزات پزشکی باید

X