حواله های نیمایی

این روز ها به دلیل جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور، قانونی وضع شده است که مطابق با آن وارد کننده محموله، باید با در نظر گرفتن اولویت کالا، از حواله نیمایی استفاده نموده و مجوز هایش را اخذ کند.
حواله نیمایی
همان طور که در مقدمه گفته

X