دامپینگ

دامپینگ به چه معنی است؟
دامپینگ از مشتقات واژه (Dump) و به معنای فروختن جنس به قیمت خیلی ارزان است.
دامپینگ، یک اصطلاح در زمینه اقتصاد و تجارت است و به معنای نوع خاصی از سیاست در قیمت گذاری اجناس و کالا ها می باشد. این نوع قیمت گذاری مخرب

X