دریافت مجوز صادرات خرما

صادرات خرما به ترکیه

در سال‌‌های اخیر صادرات خرما به ترکیه مورد توجه بازرگانان زیادی قرار گرفته است. روابط خوب سیاسی بین دو کشور ایران و ترکیه موجب شده تا شرایط صادرات خرما به این کشور هموارتر شود. کشور ترکیه با جمعیت 80 میلیونی‌اش که اکثر افراد آن مسلمان هستند، یکی از بازارهای مناسب

X