شناخت قوانین و مقررات

اطلاع از مراحل ترخیص کالا از گمرک، مهم ترین فرآیند در زمینه واردات کالا به شمار می آید و همچنین این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها سلسله مراتب گوناگونی را دارد. در صورت بروز هرگونه بی دقتی و عدم شناخت کافی از مراحل ترخیص کالا از گمرک،

X