صادرات و واردات کالا

با توجه به تغییراتی که در حوزه تجارت‌های بین المللی پیش آمده است. برای شرکت‌های تجاری مشاوره بازرگانی بین المللی انجام می‌شود. زیرا امروزه این شرکت‌ها برای واردات کالا یا صادرات بایستی گزینه‌های متعددی را بررسی نمایند.
گستردگی فعالیت‌های تجاری و مقررات حاکم بر آن نیازمند کسب تجربه در همه

X