قبض رسید

قبض رسید یا قبض انبار گمرکی به سندی گفته می شود که شخص تحویل گیرنده کالا  یعنی انباردار بعد از تحویل محصول با مشخصات معین در تاریخ ورودی خاصی، برای نگهداری صادر می نماید. این قبض یکی از مهم ترین سند ها در گمرک می باشد.
قبض انبار گمرکی

X