محاسبه حقوق ورودی

جهت بررسی قوانین حقوق ورودی گمرک با ما همراه شوید. حقوق ورودی کالا بدین معنی می باشد که واردکننده کالا ها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی پرداخت کند تا اجازه ورود کالا ها به خاک آن کشور صادر

X