مدیریت بازرگانی

یک مدیر بازرگانی زیر نظر مستقیم مدیر شرکت کار کرده و تمام امور بازرگانی مانند فروش، خرید، ثبت سفارش و غیره می باشد را انجام می دهد. در حالت کلی وظیفه مهم مدیران بازرگانی اجرا نمودن برنامه های سازمان برای رسیدن به هدف های کلی است. در نتیجه یک

X