واردات لوازم پزشکی

کشور ایران به علت شرایط سیاسی و اقتصادی دارای مشکلات زیادی در تولید و ساخت تجهیزات و لوازم پزشکی می باشد به همین دلیل، موقعیتی را فراهم می آورد تا واردات تجهیزات پزشکی به خوبی انجام گیرد.
دلیل واردات تجهیزات پزشکی
به دلیل وجود کم بود امکانات در قسمت

X