کارگزار گمرک

حق العملکار یا کارگزار گمرک کیست؟
به شخص حقیقی یا حقوقی که به وکالت از صاحب کالا موظف می‌شود تا کالا را از گمرک ترخیص نماید، کارگزار گمرک اطلاق می شود.
وظیفه کارگزار گمرک چیست؟
کارگزار گمرک وظیفه دارد تا با طی مراحل تشریفات گمرکی، کالای مورد نظر را از

X