گمرگ

گمرک ، مرزبان اقتصادی، نقش محوری و هماهنگ کننده در مبادی ورودی و خروجی
ماده 2 – گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و

X