گواهی مبدأ

مهم‌ترین موانع گمرکی که ممکن است وجود داشته باشد، شامل تشریفات گمركی، ساختار سازمانی، زیرساخت ها، قوانین و مقررات، آموزش و اطلاع‌ رسانی و نظارت بر عملكرد سازمان گمرك است.
تشریفات گمرکی، یک مانع!
در موضوع تشریفات گمركی، این موارد بسیار مورد توجه تاجران است:

طولانی بودن و

X