گواهی

اخذ گواهی بازرسی کالا برای واردات کالا هایی مانند کالاهای فاسد شدنی، محصولات گوشتی و تجهیزات صنعتی لازم است. این گواهی، شرایط قرار گیری محصولات در حالت ایده آل و داشتن ویژگی ها و خصوصیات لازم را تائید می نماید. همچنین تائید گزارش حجم محصولات هنگام خروج از بندر

X