کوتاژ

همانطور که در مطلب ترخیص کالا برای شما شرح دادیم، هر کالایی برای این که بتواند از گمرک ترخیص شود باید ده مرحله مهم را طی کند. اولین مرحله برای ترخیص هر کالا ثبت اظهارنامه در سامانه (EPL)  می باشد. به محض این که هر کالایی در گمرک توسط

X